TEDACTIVE GYM - MEDLEMSAVTAL

Allmänna villkor för medlemskap hos Tedactive Gym.
Villkoren gäller från och med den 1 feb 2011.


1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Tedactive Gym AB mellan den person (nedan benämd “medlem”) som står namngiven i medlemsavtalet och Tedactive Gym AB (nedan benämnt Tedactive).


2. Medlemmar
2.1 Medlemskap kan sökas av envar som
- är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman
- är minst fyllda 14 år vid medlemsavtalets undertecknande.
- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt Tedactives personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa.
2.2 Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation.
2.3 Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i Tedactives lokaler och åtar sig att följa Tedactives alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.
2.4 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

3. Tedactives ansvar
3.1 Tedactive ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmen att träna i Tedactives lokaler beroende på omständigheter utanför Tedactives kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighets beslut eller liknande fall.
3.2 Tedactive ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Tedactives lokaler.
3.3 Tedactive ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som medlemmen medför i Tedactives lokaler.

4. Avtalsförändringar
Medlemmen godtar att öppettider, träningscheman, medlemsavgifter och medlemsvillkor kan komma att förändras över tid.

5. Träning
5.1 Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från Tedactives personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller helt, från träningspass och/eller från Tedactives lokaler.
5.2 Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för Tedactive att kunna erbjuda tillgång till av medlemmen önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap.
5.3 Medlemmen godtar att Tedactives lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde.
5.4 I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

6. Tillfälligt uppehåll av medlemskap
6.1 Tedactive kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse godkänna ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna styrks med intyg eller liknande underlag.
6.2 Längden på ett godkänt uppehåll är minst 1 månad eller maximalt 1 år. Under uppehållet får medlemmen inte träna i Tedactives lokaler.
6.3 Under uppehållet debiteras medlemmen inte för sitt medlemskap och medlemmens medlemskap förlängs i samma utsträckning som det godkända uppehållet.
6.4 Tedactive förbehåller sig rätten att avslå ansökan om uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av Tedactive anses vara tillräckligt relevanta.

7. Avgifter och betalning
7.1 Medlemmen eller medlemmens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som Tedactive tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via Tedactives hemsida.
7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och
avgifter för autogiro-medlemskap löpande.
7.3 Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring.
Allmänna villkor för medlemskap hos Tedactive Gym.
Villkoren gäller från och med den 1 feb 2011.
7.4 Vid utebliven betalning av bindande medlemsavgift kan Tedactive skicka en påminnelsefaktura till medlemmen.
7.5 Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kan Tedactive komma att skicka skulden till inkasso.
7.6 Vid utebliven betalning av medlemsavgift har Tedactive rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

8. Upphörande av medlemsavtal
8.1 Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av villkor 8.5, avslutas innan bindningstiden har utgått.
8.2 Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång.
8.3 Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap med 1 månads varsel.
8.4 Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen för den månad som innefattar datumet för uppsägningen, samt för efterföljande månad.
8.5 Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande, av läkare intygad, hälsorisk för medlemmen. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av Tedactive, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid.

9. Barn / Minderåriga
9.1 Barn under 14 år får endast vistas i Tedactives lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.

10. Ändring av av avtalets allmänna villkor
10.1 Tedactive har rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra avtalets allmänna villkor.
Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Tedactive att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, email eller via information i Tedactives lokaler.

11. Information och meddelanden
11.1 Tedactive kommer att skicka information till medlemmen främst via e-post till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.
11.2 Medlemmen är skyldig att meddela Tedactive om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

12. Personuppgifter
12.1 Tedactive kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice.
12.2 Medlemmen samtycker till att Tedactive och Tedactives samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till Tedactive.

13. Tvist
13.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och Tedactive skall parterna i första hand försöka komma överens.
Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra
anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten
lämpar sig för nämndens prövning.
Medlemmen och Tedactive äger dock alltid rätt att
begära att tvist prövas av allmän domstol.