TEDACTIVE GYM - MEDLEMSAVTAL

Allmänna villkor för medlemskap hos Tedactive Gym.
Villkoren gäller från och med den 1 feb 2015.


1. Allmän

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Tedactive Gym AB mellan den person (nedan benämd “medlem”) som står namngiven i medlemsavtalet och Tedactive Gym AB (nedan benämnt Tedactive).

2. Medlemmar

2.1 Medlemskap kan sökas av envar som
- är myndig. Förmyndares samtycke krävs för alla personer under 18 år.
- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt Tedactives personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa.

2.2 Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation. 

2.3 Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i Tedactives lokaler och åtar sig att följa Tedactives alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.

2.4 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

3. Tedactives ansvar

3.1 Tedactive ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmen att träna i Tedactives lokaler beroende på omständigheter utanför Tedactives kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighets beslut eller liknande fall.

3.2 Tedactive ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Tedactives lokaler.

3.3 Tedactive ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som medlemmen medför i Tedactives lokaler.

4. Avtalsförändringar

4.1 Medlemmen godtar att öppettider, träningscheman, medlemsavgifter och medlemsvillkor kan komma att förändras över tid.

5. Träning

5.1 Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från Tedactives personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller helt, från träningspass och/eller från Tedactives lokaler.

5.2 Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för Tedactive att kunna erbjuda tillgång till av medlemmen önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap.

5.3 Medlemmen godtar att Tedactives lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde.

5.4 I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

6. Tillfälligt uppehåll av medlemskap 

6.1 Tedactive erbjuder kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet där medlemmen innehar årskort köpt kontant eller via autogiro.
6.2 Längden på uppehållet är minst 1 månad och max 3 månader per 12-månadersperiod. Under uppehållet får medlemmen inte träna i Tedactives lokaler.
6.3 Under uppehållet debiteras medlemmen inte för sitt medlemskap och medlemmens medlemskap förlängs i samma utsträckning som det godkända uppehållet.
6.4 Tedactive kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse godkänna ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna styrks med intyg eller liknande underlag.
6.5 Tedactive förbehåller sig rätten att avslå ansökan om uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av Tedactive anses vara tillräckligt relevanta.


7. Avgifter och betalning


7.1 Medlemmen eller medlemmens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som Tedactive tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via Tedactives hemsida.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande.

7.3 Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring.

7.4 Vid utebliven betalning av bindande medlemsavgift kan Tedactive skicka en påminnelsefaktura till medlemmen.

7.5 Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kan Tedactive komma att skicka skulden till inkasso.

7.6 Vid utebliven betalning av medlemsavgift har Tedactive rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av villkor 8.5, avslutas innan bindningstiden har utgått.

8.2 Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång.

8.3 Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap med 1 månads varsel. För obundna autogiron gäller 2 månaders uppsägningstid.

8.4 Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen kommande debitering i den månad som innefattar datumet för uppsägningen.

8.5 Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande, av läkare intygad, hälsorisk för medlemmen. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av Tedactive, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid.

9. Barn / Minderåriga

9.1 Barn 11-13 år får endast vistas i Tedactives lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.
9.2 Ungdomen får träna på egen hand det året hen fyller 14 år.
9.3 Barn upp till 11 år får ej vistas i gymmet utan ska vistas i lekrummet under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.

10. Ändring av av avtalets allmänna villkor

10.1 Tedactive har rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra avtalets allmänna villkor.
Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Tedactive att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, email eller via information i Tedactives lokaler.

11. Information och meddelanden

11.1 Tedactive kommer att skicka information till medlemmen främst via e-post till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.

11.2 Medlemmen är skyldig att meddela Tedactive om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

12. Personuppgifter

12.1 Tedactive kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice.

12.2 Medlemmen samtycker till att Tedactive och Tedactives samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till Tedactive.

13. Tvist

13.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och Tedactive skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Medlemmen och Tedactive äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Tedactive Gym o Gruppträning värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge möjlighet att inpassera då Tedactive Gym är obemannat och ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, personnummer, fotografier, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, träningsstatistik, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du köper medlemskap/avtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

• När du anlitar en av våra medarbetare,

• När du svarar på enkäter och undersökningar,

• När du kontaktar oss, söker anställning hos oss, loggar in för träning eller på annat sätt tar kontakt med oss.


3. Hur kan du tillvarata dina rättigheter?

Du har när som helst rätt att återkalla ditt godkännande, (uppsägningstid enligt avtal) , kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Tedactive Gym o Gruppträning. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, det vill säga du får ingen information om förändringar i verksamheten eller att du inte kan fortsätta träna hos oss.

4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver person-uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Uppgifterna lämnas i övrigt inte ut till tredje part.