Medlemsvillkor och
databehandling

TEDACTIVE GYM - MEDLEMSAVTAL

Allmänna villkor för medlemskap hos Tedactive Gym.
Villkoren gäller från och med den 1 feb 2015.

1. Allmän

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Tedactive Gym AB mellan den person (nedan benämd “medlem”) som står namngiven i medlemsavtalet och Tedactive Gym AB (nedan benämnt Tedactive).

2. Medlemmar

2.1 Medlemskap kan sökas av envar som
- är myndig. Förmyndares samtycke krävs för alla personer under 18 år.
- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt Tedactives personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa.

2.2 Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation. 

2.3 Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i Tedactives lokaler och åtar sig att följa Tedactives alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.

2.4 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

3. Tedactives ansvar

3.1 Tedactive ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmen att träna i Tedactives lokaler beroende på omständigheter utanför Tedactives kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighets beslut eller liknande fall.

3.2 Tedactive ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Tedactives lokaler.

3.3 Tedactive ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som medlemmen medför i Tedactives lokaler.

4. Avtalsförändringar

4.1 Medlemmen godtar att öppettider, träningsscheman, medlemsavgifter och medlemsvillkor kan komma att förändras över tid.

5. Träning

5.1 Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från Tedactives personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller helt, från träningspass och/eller från Tedactives lokaler.

5.2 Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för Tedactive att kunna erbjuda tillgång till av medlemmen önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap.

5.3 Medlemmen godtar att Tedactives lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde.

5.4 I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

6. Tillfälligt uppehåll av medlemskap 

6.1 Tedactive kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring godkänna ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna styrks med intyg eller liknande underlag.
6.2 Tedactive förbehåller sig rätten att avslå ansökan om uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av Tedactive anses vara tillräckligt relevanta.

6.3 Under uppehållet debiteras medlemmen inte för sitt medlemskap och medlemmen får inte träna i Tedactives lokaler. Medlemmens medlemskap och bindningstid förlängs i samma utsträckning som det godkända uppehållet.


7. Avgifter och betalning


7.1 Medlemmen eller medlemmens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som Tedactive tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via Tedactives hemsida.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande.

7.3 Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring.

7.4 Vid utebliven betalning av bindande medlemsavgift kan Tedactive skicka en påminnelsefaktura till medlemmen.

7.5 Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kan Tedactive komma att skicka skulden till inkasso.

7.6 Vid utebliven betalning av medlemsavgift har Tedactive rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av villkor 8.5, avslutas innan bindningstiden har utgått.

8.2 Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång.

8.3 Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap med 1 månads varsel. För obundna autogiron gäller 2 månaders uppsägningstid.

8.4 Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen kommande debitering i den månad som innefattar datumet för uppsägningen.

8.5 Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande, av läkare intygad, hälsorisk för medlemmen. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av Tedactive, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid.

9. Barn / Minderåriga

9.1 Barn 11-13 år får endast vistas i Tedactives lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.
9.2 Ungdomen får träna på egen hand det året hen fyller 14 år.
9.3 Barn upp till 11 år får ej vistas i gymmet utan ska vistas i lekrummet under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.

10. Ändring av av avtalets allmänna villkor

10.1 Tedactive har rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra avtalets allmänna villkor.
Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Tedactive att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, email eller via information i Tedactives lokaler.

11. Information och meddelanden

11.1 Tedactive kommer att skicka information till medlemmen främst via e-post till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.

11.2 Medlemmen är skyldig att meddela Tedactive om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

12. Personuppgifter

12.1 Tedactive kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice.

12.2 Medlemmen samtycker till att Tedactive och Tedactives samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till Tedactive.

13. Tvist

13.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och Tedactive skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Medlemmen och Tedactive äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Tedactive Gym o Gruppträning värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge möjlighet att inpassera då Tedactive Gym är obemannat och ge dig bra service och information om vår träning och verksamhet.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, personnummer, fotografier, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, träningsstatistik, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
När du köper medlemskap/avtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

• När du anlitar en av våra medarbetare,

• När du svarar på enkäter och undersökningar,

• När du kontaktar oss, söker anställning hos oss, loggar in för träning eller på annat sätt tar kontakt med oss.

3. Hur kan du tillvarata dina rättigheter?
Du har när som helst rätt att återkalla ditt godkännande, (uppsägningstid enligt avtal) , kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Tedactive Gym o Gruppträning. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, det vill säga du får ingen information om förändringar i verksamheten eller att du inte kan fortsätta träna hos oss.

4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver person-uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Uppgifterna lämnas i övrigt inte ut till tredje part.

INTEGRITETSPOLICY

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc.

På Tedactive Gym AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi ser därför till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

SOM ALLMÄN INFORMATION, HAR VI NEDAN BESKRIVIT DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR.

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). 
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse. 
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

Rätt att bli raderad. 
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

Rätt till dataportabilitet. 
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Läs vår integritetspolicy

VAD ÄR COOKIES, OCH HUR FUNGERAR DE?

En cookie är en liten textfil som nätsidan du besöker ber om att få lagra i din dator. Cookies används på många nätsidor för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies kan användas för att följa användarens surfning.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen lagrar en fil under längre tid i din dator. Den används för exempelvis funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren sist besökte den aktuella sidan. Den andra typen cookies kallas sessioncookies. När du är inne på en sida, lagras den cookien i datorns minne för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt. Sessioncookies lagras inte under längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger ner webbläsaren. (Källa: Post- og Teletilsynet, http://www.npt.no).

VAD ANVÄNDER TEDACTIVE GYM AB COOKIES TILL?

Tedactive Gym AB använder två typer av cookies.

SESSIONCOOKIES

Tedactive Gym AB använder sessioncookies. Den är aktiv så länge webbläsaren är öppen. Om du öppnar en ny webbläsare, skapas en ny sessioncookie.

COOKIES FRÅN 3:E PART

Tedactive Gym AB lagrar också information via Google Analytics, anonymt

Du kan använda vår sida fullt ut även om du inte accepterar cookies.

Ta bort cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

KONTAKTA WEBMASTER:

E-post: hej@mgns.se

MER INFORMATION 

www.pts.sewww.minacookies.se och www.cookielagen.se